شیر اسپری

شیر اسپری

 

اجزا و قطعات شیر اسپری

33

  1. استم
  2. واشر داخلی
  3. واشر خارجی
  4. مونتینگ کاپ
  5. فنر
  6. بدنه
  7. شلنگ

 

 

11

 

نحوه محاسبه LPS :

22

  1. ابتدا طول قوطی را از دهانه تا پایین ترین نقطه محاسبه کنید . ( طبق Fig 1 یعنی مقدار A  را محاسبه نمائید )
  2. سپس مقدار Y را از طول قوطی (َA) کسر نمایید .
  3. اندازه بدست آمده ، LSP را نشان می دهد .

 

نوع قوطی قطر قوطی(میلی متر) Y (میلی متر)
سه تکه (تین پلیت) حداقل 45 3
سه تکه (تین پلیت) بیش از 45 7
آلومینیوم کمتر از 45 2
آلومینیوم بین 45 تا 55 3
آلومینیوم بیش از 55 5

 

مدیریت سایت